Samarbetspartners

LiU Elitidrott LiTHe Vilse Idrottslyftet

Inbjudan till aktivitet

Aktivitet: Valmöte
Datum: 23 May 2017 kl: 20:00
Välkomna till LiTHe Syras Valmöte då nästa års styrelse väljs. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 22/5. Alla medlemmar har rösträtt och vi bjuder på fika!
Plats: OL1 (Alsättersgatan 9C)
Dagordning:

§ 1 Valmötets öppnande
§ 2 Val av mötets ordförande och mötessekreterare
§ 3 Val av justeringsman och tillika rösträknare
§ 4 Fråga om mötets behöriga utlysande
§ 5 Fastställande av röstlängd för mötet
§ 6 Godkännande av dagordning
§ 7 Val av nästa års styrelseledamöter och revisor
§ 8 Val av nästa års valberedning
§ 9 Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
§ 10 Behandling av i rätt tid inkomna motioner
§ 11 Övriga frågor
§ 12 Valmötets avslutande